UOS Drilling S.A.

Aleje Jerozolimskie 181 B

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 11 62 300 / 400

e-mail: info@uos.pl

NIP 527-26-42-413

REGON 142693020  

BDO 000015698

KRS 0000754863

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie -

XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 63 518 378,00 zł