UOS Drilling S.A.

ul. Żelazna 59 / 404

00-848 Warszawa

tel.: +48 22 1162 300

tel.: +48 22 1162 400

NIP 527-26-42-413

REGON 142693020  

BDO 000015698

KRS 0000754863

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy -

XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 74 148 300,00 zł