Formularz kontaktowy

Przed wysłaniem formularza należy przeczytać Politykę prywatności i zaakceptować treść poniższego oświadczenia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę UOS Drilling S.A. z siedzibą przy ul. Żelaznej 59/404, 00-848 w Warszawie, w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie (w związku z oraz Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UOS Drilling S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 (00-848). Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres analizy zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Posiada Pani/Pan nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania. Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konsekwencją wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych i nie jest wymogiem ustawowym ani umownym a zatem nie występują po Pani/Pana stronie ewentualne konsekwencje niepodania danych, za wyjątkiem braku możliwości przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wnioski i zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy przesyłać na adres siedziby Administratora z dopiskiem "dane osobowe".