Google Map

United Oilfield Services Sp. z o.o.

Ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

Tel.: +48 22 1162 300

Fax: +48 22 1162 301

NIP 527-26-42-413

REGON 142693020  

KRS 0000371126

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy -

XII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 74 148 300,00 zł